Müslümanın 24 Saati

BİR MÜSLÜMANIN 24 SAATİ

•Teheccüd namazı 11 ihlasla kılınacak. 2,4,6…. 12 en az 2 rekat kılınacak.

•Seher vaktinde Nur suresi 37. Ayet 3 defa;
Bismillahirrahmanirrahim
Ricaîül la tulhihim ticarettin vela bey’ ûn an zikrillahi ve igamissalati ve itaiz zekati ye’hafune yevmen tetegallebü fihil gulubü vel ebsar.

• Sabah namazının sünneti kılınınca 100 defa;

SübhanAllahi ve bihamdihi SübhanAllahil Azim Estağfırullah. 100 defa; Salavatı şerife sonra ; Ya Hayyu Ya Kayyum ya zel celali vel ikram eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden Ya Allah Ya Allah Ya Allah ya bedias semavati vel arz.


• Sabah namazının farzını kılıp, sonra;3 defa;

Euzu bilahissemi il alimi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  Hüvalla hüllezi la ilahe illa hu alimül gaybı veşşehadeh huverrahmanurrahim. Hüvallahüllezi la ilaha illa hü eîmelikül kuddüsselamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir. Subhan allahi amme yüşrikün. Hüvallahül halikul bariul musavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissamavati vel arz. Ve hüvel azizül hakim (Haşr suresi)

• Besmele ile 10 îhlası Şerif okunacak.

• Ali İmran suresi 18.19.26.27 ayetler okunacak

Bismillahirrahmanirrahim

Şehid Allahû ennehü la ilahe illa hüve yel melaiketü ve ulul ilmi gaimem bil gıst La ilahe illa hüvel azizül hakim.|înneddine indellahil islam. Ve mahtelefellezine ütül kitabe illa mim ba’di ma caaehümül iîmü beğyebbeynehüm. Ve meyyekfur bi ayetiliahi fe innallahe seriuî hisab.

Gulillahümme malikel mülki tü’tiil mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuizzü menteşaü ve tuzillu men teşaü biyedikel hayr İnneke ala külli şeyin kadir.tulicül leyle finnahari ve tulicun nahara filleyl Ve tuhricül hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy. Ve terzugu men teşaü bi gayril hisab.

• Fatiha suresi ve Ayetel Kürsi okunacak.

• Tövbe suresi 128. -129. Ayetleri okunacak
Bismillahirrahmanirrahim Legad caa eküm rasulum min enfüsiküm aziz. Aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bil müzminine raufurrahim. Fein tevellev fekül hasbiyallahü la ilahe illa hü. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşıl azim.


•Rum suresi 17 ve 18. Ayet

Bismillahirrahmanirrahim Fe subhanallahi hine tumsüne ye hine tusbihun. Ve lehül hamdü fıssemavati vel arzı ve aşıyyen ve hine tuzhırun.

• Saffat suresi 180-181-182 ayetleri;

BismillahirrahmaniiTahim Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifü. Ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemimin. El Fatiha

• Güneş doğarken 100 defa;

“SübhanAllahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü valla hu ekber.” denilmeli.  Sabah öğle arası Ya Vedüd (müminlere dost)
2 rekat işrak namazı kılıp 7 defa;
“Bismilla  hillezi la yedurru me   asmihî şey’un fil arzı vela fissema’i ve  hüvessemiul alim.(zararlardan muhafaza olur.)

• Bir kimse sabah ve akşam Seyyidüî istiğfarı okursa o günde akşam olmadan vefat ederse cennet ehlinden olur, Sabah olmadan vefat ederse yine cennet ehlinden olur.”allahümme ente rabbi  la ilahe illa ente …. illa ent”

• Kuşluk namazı 4 rekattan az kılınmamak.

 Günde en az 1 Yasin-i Şerif okumalı. rabbena firliğ veîi vaüdeyye velil mu minine vel mü” minat. 27 defa derse gıybete keffaret olur.

• Sabahlan 100 defa; “la havle vela kuvvete illa biîlahil aliyyül azim” derse deniz köpüğü kadar  günahlarıbağışlanır,

•Dilde hafif mizanda ağır, “subhanAllahi ve bihamdihi subhanAllahil azim” ”

• Ölümü tefekkür etmek için; günde 1 defa kıyamet suresi meali ile okunmalı.

• Öğle namazı kılındıktan sonra; sabah namazından sonra okunan ayetler okunacak.  ‘(10 ihîası şerif, Ali miran 18,19,26,27 tevbe 128,129 rum 17,18 sâffat. 182,182,183 fatiha, ayetel kürsi) Öğle ikindi arası Ya Latif ismi celili devamlı okunmalı.

•İkindi namazı kılınıp, teşbih duası yapılıp, 3 defa   euzü bilîahisemiil alimi mineşşeytanirraci”  “Bismillahirrahmanirrahıym”  ve Haşr suresinin son 3 ayeti okunacak.. Her namazın arkasında okunan ayetler okunduktan sonra ikindi akşam arası,  “subhanalîahi vel hamdülillahi vela ve la ilahe iîlaîlahu vaîla hu ekber” yine ikindi akşam arası Ya Metin ismi okunulacak.

• Akşam yatsı Ya Selam ismi çekilsin. Yatsı namazı kılındıktan sonra diğer namazların arkasından okunan ayetler okunacak. Sonra Amenerrasulu okunacak.

Bismillahirrahmanirrahim
Amenerrasulu bima ünzile iîeyhi mirrabbihi vel mü’minün. Küllün amenebiîlahi vemala iketihi ve kütûbihi ve rasulihi. La hüferrigu beyne ehadim mirrasuîifa. Ve galu semfğne ve eîağne gufraneke rabbena ve ileykel masır. La yükellifullahi nefsen illa vüsaha, lahe ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuehizne innesine ev ehda’na. Rabbena vela tehmil aleyne isran kema hameltehü aîeîlezine min gablina. Rabbena vela tuhammilne maleda gata lenebih . vağ&anne vağfirîene verhamne ente mevîana fensurne alel gavmil kafirin.

• Seyyidüî istiğfar okunmalı

• Devamlı olarak Ya Halik ismi okunmalı.

• Yatarken kafirun suresini okuyanın imam kuvvetlenir.

• Rabbena duaları kul hakkına yardımcı olur.

• Tebareke suresini okuyan kabir azabı görmez.

•Ankebut suresi 69, Ayet okununca ibadet yapmak kolaylaşır, “bismilîahirrahmanirrahim. Vellezine caa hedü fina lenehdiyennehüm sübülena ve innaîlahe le meal muhsinin.

• İç sıkıntısı için Zuhruf suresi 17. Ayet 21 defa okunmalı. “Bismilîahirrahmanirrahim. Ve iza büşşira ehadühüm bima zarabe lirrahmani meselen zaile vechühü müsveddev vehüve kazım.

• Yatarken 100 defa
 “hasbinallahi ve niğmeî vekil ve niğmel mevla ve niğmel nasır” Allahım bizi sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sevgisi bizi sana yaklaştıracakkişilerin sevgisiyle rızıklandır .
AMİN

(Visited 35 times, 1 visits today)